Skip links

Mẹo nhanh giúp bạn sắp xếp thứ tự công việc hiệu quả

  • Liệt kê mọi việc: Hãy ghi cả việc công và việc tư trong cùng một danh sách.
  • Đánh giá mục tiêu dài hạn: Cân nhắc các mục tiêu dài hạn to lớn hơn và việc bạn cần làm để đạt được các mục tiêu đó.
  • Chia nhỏ các mục tiêu lớn: Để nắm bắt cách hoàn thành mục tiêu dài hạn, hãy chia nhỏ các mục tiêu đó thành các mốc hàng tuần, hàng tháng, hàng năm.
  • Cho kỳ hạn rõ ràng: Ghi rõ hạn chót của mọi công việc và tự đề ra kỳ hạn cho bản thân dù không bắt buộc.
  • Áp dụng phương thức “khẩn cấp và quan trọng”: Ưu tiên những việc khẩn cấp và quan trọng; đặt ra thời gian cụ thể cho việc quan trọng nhưng không khẩn cấp, và giao cho người khác hoặc loại bỏ tất cả các việc khác.
  • Lập danh sách MIT hàng ngày: Ghi ra ba công việc quan trọng cần hoàn tất vào ngày hôm đó. Ba công việc này phải liên quan đến mục tiêu to lớn trong tương lai.
  • Tránh xao lãng: Chủ động tránh những công việc trái ngược nhau, đặc biệt là khi công việc trở nên khó khăn hơn.
  • Cân nhắc công sức bỏ ra: Khi danh sách quá ôm đồm, hãy áp dụng quy tắc “dễ trước khó sau” và nhanh chóng hoàn tất những việc dễ.

Leave a comment